Privacy & Cookie Statement

Graag informeren wij u via dit Privacy & Cookie Statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens.

Het advocatenkantoor SCHERP | LEGAL is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koop-handel onder nummer 70586810. SCHERP | LEGAL houdt kantoor in Alkmaar aan de James Wattstraat 8. SCHERP | LEGAL is bereikbaar via het telefoonnummer 072-201 01 24 en via info@scherp.legal. SCHERP | LEGAL wordt vertegenwoordigd door mevrouw M. Zeeman.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op de-genen van wie SCHERP | LEGAL in het kader van haar juridische dienstverlening persoonsgegevens ver-werkt.

Personen van wie SCHERP | LEGAL persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • onze cliënten, de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze cliënten en/of de contact-personen bij onze (potentiële) cliënten;
  - onze deelnemers die zich inschrijven op een van de trainingen die SCHERP | LEGAL aanbiedt;
 • onze relaties, de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze relaties en/of de contactper-sonen bij onze relaties;
 • onze (door)verwijzers en/of de contactpersonen bij onze (door)verwijzers;
 • ontvangers van onze uitingen, zoals onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events die door of in samenwerking met van SCHERP | LEGAL worden georganiseerd;
 • bezoekers van onze website www.scherp.legal;
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening.

SCHERP | LEGAL verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gege-vensbescherming (AVG/GDPR). SCHERP | LEGAL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens-verwerking. SCHERP | LEGAL garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van u. Dat betekent dat SCHERP | LEGAL van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspan-ningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Persoonsgegevens door u aan ons verstrekt;
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen;
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat, jurist of andere medewerker van SCHERP | LEGAL, dan wel door SCHERP | LEGAL ingeschakelde derde(n). Dit zijn persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres en identiteitsdocumenten;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere web-formulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de contactformu-lieren en webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etcetera. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn zoals vermeld op visitekaartjes;
 • Andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt.

Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communi-catiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • IP-adres (uniek identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met inter-net) dat we gebruiken om uw belangstelling voor onze website;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • het openen en lezen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail. Hieronder valt ook het klikge-drag in de e-mail of nieuwsbrief.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare sociale media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn na-men en contactgegevens;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster. Dit zijn bijvoorbeeld het KvK nummer en contactgegevens;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische dien-sten uit te voeren;
 • om juridische (gerechtelijke) procedures te kunnen voeren;
 • om geleverde diensten te factureren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om contact met u te onderhouden;
 • het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verzorgen van trainingen;
 • om onze website te verbeteren en te beveiligen en in dat kader om gebruikersstatistieken op te stellen.

Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat / jurist van SCHERP | LEGAL, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Ook kunnen er gegevens van betrokken partijen verwerkt worden.

Een advocaat is op grond van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht zich van de identiteit van de cliënt en in voorkomend geval tevens van de identiteit van de tussenpersoon die de opdracht namens de cliënt verstrekt, te vergewissen. In dat kader zal worden ingezien een wettig identiteitsmid-del en zullen bepaalde persoonsgegevens van voornoemde partijen worden opgeslagen, zoals naam, voornamen, adres en woonplaats en documentgegevens van voornoemd wettig identiteitsmiddel. Voor meer informatie zie de Voda.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten in bepaalde kwesties bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. In dat kader zal worden ingezien een wettig identiteitsmiddel en zullen bepaalde persoonsgegevens van voornoemde partijen worden opgeslagen, zoals naam, voornamen, adres en woonplaats en documentgegevens van voornoemd wettig identiteitsmiddel. Indien vereist kunnen er ook nog andere persoonsgegevens worden gevraagd. Voor meer informatie zie de algemene leidraad WWFT.

De Algemene wet Inzake Rijksbelastingen verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrek-ken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzon-dere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd.

Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door mid-del van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheids-onderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

De gebruikersstatistieken van onze website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-
gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondsla-gen uit de AVG. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:

 • indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij per-soonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is;
 • toestemming;
 • wettelijke verplichting (denk daarbij aan de Voda en de WWFT)
 • gerechtvaardigd belang (denk daarbij aan het gebruik van contactgegevens voor seminars en events of het contact met u opnemen als u zelf ons benadert).

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toe-stemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u onder andere doen door contact met ons op te nemen via info@scherp.legal.

Contactformulier

Wij bieden een online contactformulier aan waar wij u zullen vragen om gegevens in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die dienstverlening voortduurt.

Nieuwsbrief

Wij sturen periodiek een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Producten en diensten via onze webwinkel

Via onze website is het mogelijk om diverse producten en diensten af te nemen. Zo kunt u bij ons een afspraak inplannen in het kader van de juridische dienstverlening die wij aanbieden. Ook verzorgen wij diverse trainingen en kunt u nog andere producten aanschaffen via de webwinkel. Voor de producten en diensten die u afneemt via onze webwinkel, geldt dat wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de overeenkomst die tot stand komt tussen ons. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgege-vens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren uw gegevens twee jaar, dan wel gedurende de periode dat u cliënt bij ons bent. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale be-waarplicht van zeven jaar).

Referenties

Op onze website presenteren wij referenties: verschillende ervaringen van mensen over onze dienstver-lening. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze dienstverlening en hoe onze cliënten ons in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de naam van de recensent en de inhoud van de recensie.

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Advocaatscore

Op onze website maken wij gebruik van Advocaatscore: een reviewtool binnen de advocatuur. Wanneer u bij ons een dossier hebt of heeft gehad, kunnen wij u een mailtje sturen met het verzoek om onze dienstverlening te beoordelen. Daarbij treft u een beveiligde link naar een korte enquête van Advocaat-score. U kiest zelf of u deze wil invullen, dit is niet verplicht.

Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze behandelingen en hoe onze cliënten ons in de praktijk beoordelen. Hiervoor verwerken wij uw voornaam, woonplaats, e-mailadres, IP-adres en eventuele verdere gegevens die u invult in het bericht. Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toe-stemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Meer informatie over hoe Advocaatscore met privacy omgaat, leest u in de privacyverklaring van Advo-caatscore.

Werken bij SCHERP | LEGAL

U kunt bij SCHERP | LEGAL solliciteren. Hiervoor bieden wij, indien beschikbaar, vacatures aan op onze website. Ook kunt u altijd een open sollicitatie versturen. Wanneer u bij ons solliciteert verzamelen wij uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en -land, contactgegevens, CV, de inhoud van uw motivatie-brief en motivatie, salarisindicatie (optioneel), uw beschikbaarheid (optioneel) en eventuele opgegeven referenties. Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Let op: Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken.

Naast een social media- en Google-onderzoek kan ook een assessment onderdeel zijn van de sollicitatie-procedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitan-ten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Mocht een as-sessment noodzakelijk zijn, zullen we u voorafgaand aan het assessment informeren over de manier waarop wij met uw gegevens voor dit doeleinde zullen omgaan.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt deze toestemming op elk moment intrek-ken door ons een e-mail te sturen.

Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de interne privacyverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij wor-den verwerkt.
Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren:

 • zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken;
 • zullen wij uw persoonsgegevens (niet zijnde gegevens opgenomen in een zaakdossier) uiterlijk twee jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen;
 • zullen wij uw persoonsgegevens in een zaakdossier uiterlijk twintig jaar na het beëindigen van de zaak (gelet op de verjaringstermijn voor aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 BW) twin-tig jaar bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

SCHERP | LEGAL heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de door haar verkregen persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrecht-matig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden / aan partijen die zich bevinden buiten de EER?

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Indien SCHERP | LEGAL de gegevens laat ver-werken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten ver-werkingen. Indien SCHERP | LEGAL de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveili-ging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. SCHERP | LEGAL ziet toe op de naleving van die maatregelen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die vol-doet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, om-dat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Consultants
 • Cookiedienstverleners (zie hieronder)
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Loonadministrateur en overige partijen betrokken bij personeel (tussenpersoon, assuradeur, verzuimportaal, arbo dienst etc)

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan SCHERP | LEGAL uw persoonsgegevens verstrekken aan par-tijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). SCHERP | LEGAL doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspra-ken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens en welke cookies zij plaatsen, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestand-jes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. SCHERP | LEGAL gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen o.a. de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. In onder-staande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
Google Analytics Google LLC, Verenigde Staten Privacyverklaring AnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de ge-bruikerservaring te verbeteren. We hebben deze coo-kies privacy-vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: - een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; - Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; - verder geen gegevens delen met Google; en - we geen gebruik maken van andere Google dien-sten in combinatie met analytics.Maximaal 2 jaar
Cloudflare Cloudflare, Verenigde Staten Privacyverklaring FunctioneelDeze cookies worden geplaatst door Cloudflare, om het vertrouwde webverkeer te identificeren. Het SSL certificaat wordt hierdoor mogelijk gemaakt.Maximaal 1 jaar
Diversen: First party cookies met strikt functionele doeleinden.FunctioneelDeze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.Sessie

Cookies in- en uitschakelen

U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corri-geren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het ver-werken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen

SCHERP | LEGAL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Sta-tement en haar Cookie statement. SCHERP | LEGAL adviseert daarom regelmatig dit Privacy & Cookie Statement te raadplegen voor een update. De laatste gewijzigde versie is van 1 november 2022.

Vragen of klachten?

Vragen of opmerkingen over dit Privacy & Cookie Statement kun je een e-mailbericht zenden aan info@scherp.legal. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Meld u dan eerst bij SCHERP | LEGAL. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.