Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en identiteit SCHERP | LEGAL

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SCHERP | LEGAL, op alle door SCHERP | LEGAL uitgebrachte offertes, op alle aan SCHERP | LEGAL verstrekte en door SCHERP | LEGAL aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten en alle overige werkzaamheden, hierna (mede) te noemen: de Opdracht(en), en maken tevens een integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SCHERP | LEGAL, hierna (mede) te noemen: de Overeenkomst(en), ter zake de te leveren goederen en zaken die het onderwerp zijn van de te sluiten dan wel gesloten Overeenkomst en die (al dan niet online) worden geleverd door (of via de webwinkel van) SCHERP | LEGAL, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot modellen, e-books en ander lesmateriaalproducten, hierna (mede) te noemen: de Producten, alsmede de door SCHERP | LEGAL ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot (offline en/of online) trainingen en coaching, waartoe door de Opdrachtgever (al dan niet via de webwinkel van SCHERP | LEGAL) Opdracht is gegeven aan SCHERP | LEGAL, hierna (mede) te noemen: de Diensten, alsook op de rechtsbetrekking(en) en rechtsverhouding(en) welke daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2

SCHERP | LEGAL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Iedere wijziging en/of aanvulling bindt de Opdrachtgever (te weten degene die een overeenkomst met SCHERP | LEGAL sluit, dan wel degene die de intentie heeft een overeenkomst met SCHERP | LEGAL te sluiten, hierna: de Opdrachtgever), maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.3

Indien SCHERP | LEGAL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SCHERP | LEGAL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.4

Aanvullende gegevens (eenmanszaak) SCHERP | LEGAL:

Vestigings- en bezoekadres (alleen na afspraak):
James Wattstraat 8
1817 DC Alkmaar

Bereikbaar via +31 72 201 01 24 of info@scherp.legal

Kvk- nummer: 70586810
Btw-identificatienummer: NL002094746B85

SCHERP | LEGAL is de handelsnaam waaronder mr. M. Zeeman handelt. Mr. M. Zeeman is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Naast wet- en regelgeving (beroepsregels) kennen advocaten ook gedragsregels. Dit zijn geen verplichtende bindende voorschriften, maar zijn bedoeld als richtlijn voor de advocaat voor zijn handelen bij de uitoefening van de praktijk. Deze gedragsregels zijn vindbaar op de website van de Orde van Advocaten: https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-advocatuur

1.5

Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meervoud zonder verlies van inhoudelijke betekenis.

 

Artikel 2 Opdracht

2.1

Alle door SCHERP | LEGAL uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SCHERP | LEGAL kan nimmer gehouden worden aan een door haar uitgebrachte aanbod / offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod / de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2

De Opdracht(en) wordt / worden door SCHERP | LEGAL schriftelijk bevestigd. De uitvoering van de verstrekte Opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.3

Indien de Opdrachtgever het voorwaardelijke aanbod in de webwinkel van SCHERP | LEGAL langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SCHERP | LEGAL langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het voorwaardelijke aanbod. De Overeenkomst komt pas tot stand en is slechts bindend indien SCHERP | LEGAL deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel indien SCHERP | LEGAL uitvoering aan de Overeenkomst geeft

2.4

SCHERP | LEGAL kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst (bijvoorbeeld of er geen tegenstrijdig belang is met een andere (reeds bestaande) Opdrachtgever van SCHERP | LEGAL, of de vraagstelling ter zake gevraagde bijstand van Opdrachtgever binnen het bereik is van de bij SCHERP | LEGAL aanwezige (rechts)kennis, etc.). Indien SCHERP | LEGAL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is SCHERP | LEGAL gerechtigd gemotiveerd een bestelling, aanvraag of Dienst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien de (potentiële) Opdrachtgever via de webwinkel van SCHERP | LEGAL reeds betaald heeft voor de aangevraagde Diensten, zal SCHERP | LEGAL – voor het gedeelte waarvoor nog geen Dienst is verleend – het door Opdrachtgever betaalde bedrag binnen een redelijke termijn aan het bankrekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is, terugboeken.

2.5

De webwinkel van SCHERP | LEGAL is alleen opengesteld voor bestellingen door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf. Wanneer Opdrachtgever een bestelling doet in de webwinkel van SCHERP | LEGAL, verklaart de (potentiële) Opdrachtgever aan dit criterium te voldoen. Aankopen en bestellingen in de webwinkel van SCHERP | LEGAL zijn dientengevolge onherroepelijk; Overeenkomsten gesloten via de webwinkel van SCHERP | LEGAL kunnen niet door de Opdrachtgever ontbonden worden.

2.6

Derden kunnen aan de Opdracht(en) / Overeenkomst(en) geen rechten ontlenen.

2.7

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.8

Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie van deze algemene voorwaarden is, ook bij vertaling daarvan in een buitenlandse taal, steeds de Nederlandse taal beslissend in de in de bewoordingen naar hun meest voor de hand liggende taalkundige betekenis.

2.9

Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SCHERP | LEGAL, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

 

Artikel 3 Inschakelen van derden

3.1

In beginsel voert SCHERP | LEGAL de voor de Opdracht(en) overeengekomen werkzaamheden uit, maar SCHERP | LEGAL is gerechtigd namens de Opdrachtgever derden, waaronder begrepen: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen bij de uitvoering van de Opdracht(en) te betrekken voor zover SCHERP | LEGAL dat voor een juiste uitvoering van de Opdracht gewenst acht.

3.2

Derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht(en) worden ingeschakeld, kunnen hun mogelijke wettelijke en contractuele aansprakelijkheden hebben beperkt. Alle Opdrachten verschaffen aan SCHERP | LEGAL de door de Opdrachtgever hierbij verstrekte bevoegdheid om zulke aansprakelijkheidsbeperkingen en/of andere specifieke voorwaarden van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval SCHERP | LEGAL deze aan de Opdrachtgever zal kunnen tegenwerpen, voor zover het de uitvoering van de Opdracht door die derde betreft

3.3

Als SCHERP | LEGAL een derde als bedoeld in de vorige leden inschakelt om in verband met de uitvoering van de Opdracht werkzaamheden te verrichten, is SCHERP | LEGAL niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

 

Artikel 4 Gegevens en vertrouwelijkheid

4.1

SCHERP | LEGAL zal bij de uitvoering van de Opdracht(en) de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de Opdrachtgever.

4.2

Partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van een door SCHERP | LEGAL verstrekte offerte vertrouwelijk behandelen.

4.3

Indien SCHERP | LEGAL bij de uitvoering van de Opdracht(en) / de Overeenkomst(en) kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan SCHERP | LEGAL zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die SCHERP | LEGAL niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan SCHERP | LEGAL over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor SCHERP | LEGAL om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

4.4

Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Daarnaast is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. Deze partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

4.5

De Opdrachtgever verleent aan SCHERP | LEGAL toestemming om bij SCHERP | LEGAL bekende (persoons)gegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van de in artikel 3 bedoelde, door SCHERP | LEGAL in te schakelen derden.

4.6

Uit hoofde van de daartoe strekkende toepasselijke regelgeving, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is SCHERP | LEGAL verplicht de identiteit van haar Opdrachtgever(s) vast te stellen en onder de in de wet bepaalde voorwaarden en omstandigheden om ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Door het verstrekken van de Opdracht(en) aan SCHERP | LEGAL bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met deze verplichtingen en verleent de Opdrachtgever SCHERP | LEGAL voor zover noodzakelijk toestemming om de hiervoor bedoelde gegevens te verstrekken.

 

Artikel 5 Prijzen, honorarium en verschotten

5.1

De door SCHERP | LEGAL opgegeven prijzen zijn in Euro’s en (tenzij anders weergeven) exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met eventuele verschotten en aldus de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

5.3

Verschotten zijn de kosten die SCHERP | LEGAL bij de uitvoering van de Opdracht(en) ten behoeve van de Opdrachtgever voldoet, zoals griffierecht en kosten voor de inschakeling van derden zoals deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

5.4

SCHERP | LEGAL heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder worden toegepast dan twee weken na mededeling aan de Opdrachtgever.

5.5

Indien partijen een vaste prijs overeenkomen, is SCHERP | LEGAL gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien SCHERP | LEGAL genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals in geval van:

  • relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;
  • relevante wijzigingen in de Overeenkomst;
  • extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
  • extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.6

Een door Opdrachtgever aan SCHERP | LEGAL kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door SCHERP | LEGAL te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen Schriftelijk is overeengekomen is SCHERP | LEGAL gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door SCHERP | LEGAL afgegeven voorcalculatie of begroting.

5.7

Kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend en binden SCHERP | LEGAL niet ten aanzien van latere overeenkomsten.

 

Artikel 6 Wijze van betalen

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele verschotten, achteraf, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en gedeclareerd. De werkzaamheden zullen kunnen op elk moment in rekening worden gebracht al zal dit in beginsel maandelijks zijn.

6.2

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting of verrekening.

6.3

Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 6.2 bedoelde termijn, en is de Opdrachtgever een consument (hierna te noemen de Consument) dan is hij, nadat hij door SCHERP | LEGAL is gewezen op de te late betaling en SCHERP | LEGAL de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is SCHERP | LEGAL gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,= (zegge: veertig Euro). SCHERP | LEGAL kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.4

Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 6.2 bedoelde termijn, en is de Opdrachtgever geen consument, dan is dan is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en is SCHERP | LEGAL gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Alsdan kan SCHERP | LEGAL ook aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom. SCHERP | LEGAL kan ten voordele van de Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.5

Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 6.2 bedoelde termijn, dan is SCHERP | LEGAL gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het voornemen daartoe. SCHERP | LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6.6

De Opdrachtgever die een Opdracht voor de levering van Diensten/Producten verstrekt via de webwinkel van SCHERP | LEGAL dient vooruit te betalen. Onverlet het bepaalde in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden, kan de Opdrachtgever geen recht doen gelden op levering van het bestelde in de webwinkel van SCHERP | LEGAL alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan SCHERP | LEGAL heeft plaatsgevonden.

6.7

Een tussen Opdrachtgever en SCHERP | LEGAL overeengekomen betalingsregeling/ prijsafspraak waarbij de Opdrachtgever de prijs in termijnen/delen mag betalen, laat onverlet de op de Opdrachtgever rustende verplichting dat Opdrachtgever gehouden is tot betaling van het gehele bedrag. De Opdrachtgever is niet gerechtigd halverwege de betalingsregeling/prijsafspraak zijn betalingen te staken en/of zijn betalingsverplichting op te schorten.

6.8

Alle betalingen dienen plaats te vinden op de door SCHERP | LEGAL aan te wijzen bankrekening tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 Voorschot

7.1

Alvorens met de uitvoering van de Opdracht aan te vangen, kan SCHERP | LEGAL een voorschot van Opdrachtgever verlangen en SCHERP | LEGAL de werkzaamheden opschorten zolang het voorschot niet is voldaan. SCHERP | LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.2

Ook tussentijds kan SCHERP | LEGAL een (al dan niet aanvullende) voorschotbetaling verlangen, voordat de verdere uitvoering van de Opdracht wordt voortgezet. SCHERP | LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.3

SCHERP | LEGAL is niet verplicht te starten of verder te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst, zolang het voorschot niet is ontvangen. Indien betaling langer dan een maand uitblijft kan SCHERP | LEGAL de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever.

7.4

Een ontvangen voorschot wordt in beginsel bij het einde van de Opdracht verrekend met de laatst openstaande declaratie(s).

Artikel 8 Trainingen, (online) masterclasses, cursussen en vergelijkbare Diensten

8.1

SCHERP | LEGAL organiseert opleidingen, masterclasses, trainingen, cursussen, lesprogramma’s, lesdagen en vergelijkbare Diensten (live dan wel online) die hierna worden genoemd Cursussen. Iedere persoon die een Cursus volgt en/of aanwezig is bij een lesdag van de Cursus wordt hierna genoemd de Cursist. Indien de Opdrachtgever en de Cursist niet dezelfde persoon zijn, zal de Opdrachtgever nazien op naleving door de Cursist van de op de Cursist rustende verplichtingen en is in dat kader aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de Cursist in dat kader.

8.2

SCHERP | LEGAL heeft te allen tijde het recht de plaats en/of tijden van de Cursussen te wijzigen. Een Cursus kan vervallen of worden opgeschort indien zich te weinig Cursisten aanmelden. Cursisten ontvangen hierover schriftelijk bericht. Indien de Cursus vervalt, vervallen automatisch ook de verplichtingen van Opdrachtgever en/of Cursist.

8.3

De Cursist is verplicht op verzoek van de docent of een medewerker van SCHERP | LEGAL het schriftelijke bewijs van inschrijving te kunnen tonen tijdens de Cursus.

8.4

SCHERP | LEGAL is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van het cursusgeld te bedingen. In dat geval geldt dat bij niet tijdige voldoening van het cursusgeld, SCHERP | LEGAL gerechtigd is om de Cursist de toegang tot de Cursus te weigeren, onverlet het recht van SCHERP | LEGAL om alsnog het volledige cursusbedrag te incasseren.

8.5

Tussentijds onderbreken of opschorten van de Cursus is niet mogelijk tenzij dringende (medische) redenen voor de afwezigheid van de Cursist hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van de Cursus schriftelijk ter beoordeling aan SCHERP | LEGAL te worden voorgelegd. In alle andere gevallen is Opdrachtgever het volledige cursusbedrag aan SCHERP | LEGAL verschuldigd.

8.6

Voor Cursussen die op locatie op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, waarvoor de Cursist op een specifieke datum en tijdstip aanwezig moet zijn, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Nadat Opdrachtgever / Cursist toegang heeft gekregen tot een online Cursus, is ontbinding van de Overeenkomst niet meer mogelijk.

8.7

Indien de Opdrachtgever de Cursus die op locatie op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvindt wenst te annuleren, dient de Opdrachtgever per omgaand SCHERP | LEGAL te informeren. Opdrachtgever is te allen tijde, aldus ongeacht de reden van annulering, aan SCHERP | LEGAL een redelijke vergoeding verschuldigd voor het door SCHERP | LEGAL door de annulering geleden verlies of gederfde winst.

8.8

Wat betreft de Cursus die op locatie op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvindt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot 45 (vijfenveertig) dagen voor aanvang van de Cursus is de Opdrachtgever 50% (vijftig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd. Bij annulering tot 30 (dertig) dagen voor aanvang van de Cursus is de Opdrachtgever 75% (vijfenzeventig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd. Bij annulering tot 14 (veertien) dagen voor aanvang van de Cursus (of op de cursusdag zelf) is de Opdrachtgever 100% (honderd procent) van de overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd.

8.9

Wat betreft de Cursus die online en op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvindt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot 30 (dertig) dagen voor aanvang van de Cursus is de Opdrachtgever 50% (vijftig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd. Bij annulering tot 14 (veertien) dagen voor aanvang van de Cursus is de Opdrachtgever 75% (vijfenzeventig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd. Bij annulering tot 7 (zeven) dagen voor aanvang van de Cursus (of op de cursusdag zelf) is de Opdrachtgever 100% (honderd procent) van de overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd.

8.11

Bij het niet verschijnen (of in het geval van een online Cursus: deelnemen) van de Cursist is en blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs aan SCHERP | LEGAL verschuldigd.

8.12

De (online) Cursus is persoonsgebonden. De Opdrachtgever heeft voor de geplande startdatum van de Cursus het recht om kosteloos een andere Cursist aan de Cursus te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de eventuele toelatingseisen van de Cursus en mits het van tevoren met SCHERP | LEGAL schriftelijk (via e-mail) wordt afgestemd. Na aanvang van de Cursus is dit niet meer mogelijk.

8.13

De inhoud van de Cursus en de inloggegevens van de online Cursus mogen nimmer met derden gedeeld worden, waaronder mede wordt begrepen doch niet wordt beperkt tot collega’s en werknemers. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, mag en kan SCHERP | LEGAL de toegang tot de online Cursus blokkeren. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de online Cursus voor meerdere personen binnen hetzelfde bedrijf, dient hiervoor eerst contact opgenomen te worden met SCHERP | LEGAL.

8.14

In het geval van een abonnement op online Cursussen, krijgt de Cursist slechts toegang gedurende de abonnementsduur. Abonnementen kunnen uitsluitend worden opgezegd door opzegging via de opzegknop.

8.15

SCHERP | LEGAL heeft te allen tijde het recht tussentijds het programma van de Cursus te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding restitutie van het reeds betaalde.

8.16

SCHERP | LEGAL mag een online Cursus (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de online Cursus tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde tenzij de Cursus langdurig niet beschikbaar is gedurende een abonnementsduur.

8.17

De Cursussen worden door SCHERP | LEGAL gegeven en samengesteld naar beste inzicht, kennis en kunde; daarbij wordt de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht genomen. SCHERP | LEGAL kan niet garanderen dat de informatie gegeven in de Cursussen altijd volledig is, kan geen garantie geven over het bereiken van het door de Opdrachtgever beoogde resultaat en kan evenmin garanderen dat het gebruik van de informatie uit de Cursus volledig geschikt is voor specifieke doeleinden. Cursussen bieden informatie, op basis waarvan niet altijd conclusies getrokken kunnen worden die sluitend zijn. De informatie in de Cursussen dient niet te worden beschouwd als juridisch advies, omdat een juridisch advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval.

Artikel 9 Intellectuele Eigendom

9.1

Op alle werken zoals neergelegd in de Producten, Diensten, Cursussen en op de website van SCHERP | LEGAL (waaronder mede begrepen de webwinkel) rust een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkrecht en/of auteursrecht. Hiervan is SCHERP | LEGAL de rechthebbende, althans heeft SCHERP | LEGAL een recht verkregen om deze werken op deze wijze te mogen gebruiken en/of exploiteren.

9.2

Alle op of via de webwinkel of Cursus getoonde werken van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SCHERP | LEGAL worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de Cursus worden geblokkeerd en is SCHERP | LEGAL gerechtigd haar schade te verhalen op de Opdrachtgever / Cursist.

9.2

Alle op of via de webwinkel of Cursus getoonde werken van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SCHERP | LEGAL worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de Cursus worden geblokkeerd en is SCHERP | LEGAL gerechtigd haar schade te verhalen op de Opdrachtgever / Cursist.

9.3

Van het door derden en/of SCHERP | LEGAL verstrekte lesmateriaal voor, tijdens of na de Cursus blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van SCHERP | LEGAL. Het is Opdrachtgever / Cursist niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

9.4

Zonder voorafgaande toestemming van SCHERP | LEGAL mogen de door SCHERP | LEGAL geproduceerde werken, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, voorwaarden en/of andere geestesproducten niet door Opdrachtgever / Cursist worden verveelvoudigd, geëxploiteerd, gesublicentieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

SCHERP | LEGAL heeft een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van SCHERP | LEGAL in verband met de uitvoering van een Opdracht, Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door SCHERP | LEGAL afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is.

10.2

Indien, om welke reden ook, geen uitkering onder de in artikel 10.1 bedoelde verzekeringsovereenkomst plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot (uitsluitend) een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag van het door Opdrachtgever in het kader van de desbetreffende opdracht aan SCHERP | LEGAL betaalde honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 25.000,00, tenzij er aan de zijde van SCHERP | LEGAL sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

10.3

Op verzoek van de Opdrachtgever zal SCHERP | LEGAL inlichtingen verschaffen over de dekkingsomvang onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor uitvoering van een opdracht kan worden afgesproken dat, voor zover mogelijk, een specifieke nadere dekking zal worden verzorgd.

10.4

De Opdrachtgever vrijwaart SCHERP | LEGAL tegen alle aanspraken van derden en de door SCHERP | LEGAL in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door SCHERP | LEGAL voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover dat het gevolg is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van SCHERP | LEGAL.

10.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden die de Opdrachtgever jegens SCHERP | LEGAL kan inroepen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij SCHERP | LEGAL in elk geval binnen 6 (zes) maanden nadat de Opdrachtgever bekend was (geraakt) of redelijkerwijs bekend kon zijn (geweest) met de feiten c.q. de gebeurtenis waarop de Opdrachtgever zijn aanspraak, dan wel vorderingsrecht baseert.

Artikel 11 Archivering

11.1

Het in het kader van de Opdracht(en) door SCHERP | LEGAL aangehouden dossier zal gedurende 7 (zeven) kalenderjaren na uitvoering van de Opdracht(en) worden bewaard, waarna het SCHERP | LEGAL vrij staat om het dossier, zonder verdere kennisgeving aan Opdrachtgever, te vernietigen.

Artikel 12 Klachtenregeling, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1

Omtrent de interne behandeling van klachten is door SCHERP | LEGAL een Klachtenreglement opgesteld, dat via de website en tevens op aanvraag verkrijgbaar is.

12.1

Omtrent de interne behandeling van klachten is door SCHERP | LEGAL een Klachtenreglement opgesteld, dat via de website en tevens op aanvraag verkrijgbaar is.

12.3

Alle eventuele geschillen uit of in verband met voornoemde rechtsverhouding, rechtsbetrekking(en) en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, Nederland.